+30 23410 64246

+30 23410 64246

xyma_krystalize_lemoni

Crystally Lemon granita

Crystally Lemon granita

SPECIFICATIONS